Herroepingsrecht

U als consument heeft het recht als koper om aan cozino.be mee te delen dat U afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Kosten in geval van herroeping
1. Indien U als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen enkel de kosten eigen aan de terugzending voor uw rekening.
2. Indien U als consument een bedrag betaald heeft, zal Cozino dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Procedure herroeping
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, (Cozino, Lantmeetersweg 4, 3600 Genk, +32 (0)89 500 700, shop@cozino.be) via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroepingOm de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Creditering

Indien u het product onder de voorwaarden van het herroepingsrecht aan ons terug zendt, zullen wij het gehele factuurbedrag aan u terugstorten. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Cozino rekent voor het retour nemen van een product geen administratiekosten. Mits het artikel voldoet aan de voorwaarden van het herroepingsrecht.  Aan genoemde voorwaarden heeft u het bedrag ruimschoots binnen de wettelijke termijn van 14 dagen weer op uw rekening staan.

Indien u een order gedeeltelijk retourneert, zullen wij enkel het aanschafbedrag van het betreffende product aan u terugstorten, de transportkosten zijn immers ook voor de overige artikelen gemaakt.

Wat te doen bij de aflevering
Controleer direct bij ontvangst van uw bestelling op eventuele schade en/of juistheid. Wanneer een artikel niet overeenkomt met het door u bestelde product dan  adviseren wij om de zending te weigeren. Ook wanneer u bij levering constateert dat uw bestelling geopend is geweest of dat deze zware beschadigingen heeft opgelopen tijdens transport dan verzoeken wij ook de zending te weigeren.
Stel Cozino altijd direct op de hoogte zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen en u een nieuw product kunnen leveren. Zichtbare gebreken moeten binnen een  termijn van 24 uur per e-mail  aan shop@cozino.be  worden medegedeeld.

Defect bij aankomst
Indien een artikel bij levering reeds defect is, of er is een verkeerd artikel geleverd, dan dragen wij hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Wij zullen dit probleem voor u verhelpen door het defecte of verkeerd geleverde product terug te nemen en een correct product naar u te verzenden. Wanneer u het artikel zelf heeft afgehaald bij één van onze geselecteerde afhaalpunten dan kunt het het artikel bij dit afhaalpunt terugbrengen.

Uitzondering
Inbouwapparaten welke reeds ingebouwd zijn geweest, worden niet retour genomen. In hoge uitzondering dat het apparaat zonder schade in- en uitgebouwd kan worden.

Niet-zichtbare gebreken
Een niet-zichtbaar gebrek dient U als consument binnen een redelijke termijn per e-mail  aan shop@cozino.be  te melden.

Gebruikersfouten
Defecten worden door ons gecontroleerd om uit te sluiten dat het hier gebruikersfouten betreft. Indien een gebruikersfout zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te brengen. Wij zullen het product in dit geval trachten te repareren en zullen u vooraf op de hoogte brengen van de te verwachten reparatiekosten. Het apparaat kan binnen 14 werkdagen bij ons opgehaald worden als u ervoor kiest het niet te laten repareren. In geval van gebruikersfouten wordt er nooit een aankoopbedrag gecrediteerd.

Klachten worden te allen tijde serieus in behandeling genomen. Deze kunt u sturen per e-mail aan shop@cozino.be